Om RISIKOAPP

Bakgrunn og sammendrag

I de senere årene har en rekke artikler blitt publisert vedrørende brannvern av særskilte brannobjekter. Oppmerksomheten rundt byggingene er viktige for å beskytte dem mot brann, men ingen beskriver hvordan risikovurderingen av bygningen eller området / nabolaget skal utføres.

Risikoapp er et indekseringsverktøy som bruker teknologien Multiple Attribute Decision Making, MADM. Gjennom flervalgsspørsmål regner appen seg frem til endelig faktor ( % av brannsikkerheten) gjennom vurdering av tekniske og organisatoriske tiltak. Det mest kjente eksemplet i Norden på bruk av denne metoden er BSV-k (Brandskyddsvärdering – kulturbyggnader) som ble tatt i bruk i Visby, Sverige for å kartlegge utsatte områder. Risikoappen fungerer på en enklere måte, hvor en enkelt installasjon i en spesifikk bygningsmasse har en verdi, og bedømmes opp imot byggets faktiske forutsetninger. En av de store fordelene med denne arbeidsmetodikk, er at den ikke krever noen dypere kjennskap til brannvern, det er dog anbefalt at appen brukes av personell i forebyggende eller operativbrann- og redningstjeneste.

Risikoappsystemet er frem for alt laget for risikovurdering av særskilt brannobjekter ( § 13 objekter) i Norge, både i liten- og stor skala. Oslo Brann- og redningsetat arbeider siden 2015 med å kartlegge sine objekter i sentrum av byen med dette systemet. Omtrent 2500 objekter er så langt blitt studert og kategorisert etter denne metoden.

Hva:
Hva:

Risikoapplikasjonen er et iOS-basert verktøy for kartlegging av forskjellige typer brannobjekter. Applikasjonen har til hensikt å peke på hvor forholdene i spesifikke bygningstyper er mest kritisk slik at man ut ifra innsamlet informasjon kan prioritere sine tilsynsobjekter. Metoden gir raske, enkle og sikre resultater og kan brukes uavhengig av tidligere datakunnskap. Appen er lagt opp til at man enten kan utføre planlagte vurderinger eller spontant velge et vurderingsskjema dersom behov oppstår underveis.

Hvordan:
Hvordan:

Tekniske løsninger, branntekniske installasjoner og andre relevante forhold vurderes raskt og enkelt og vektlegges i forhold til det totale brannvernet. Dette vil gi en poengsum som viser bygningens branntekniske tilstand. Vurderingen vil tegne et risikobilde som er lett målbar, lett å følge opp og vil generere statistikk. All delegering av oppfølging og tilsyn til medarbeidere skjer enkelt fra et administrasjonspanel med direktekontakt til medarbeidere.

For hvem?
For hvem?

Risikoapplikasjonen er rettet mot norske brann- og redningsvesen av alle størrelser. Enten dere har 50 eller 5000 tilsynsobjekter, tilbyr risikoapp.no dere en enkel og sikker måte å risikovurdere disse objektene.

Eksempel på risikofordeling etter 100 vurderinger. (Bygårder i Oslo 2015).

Hvorfor:
Hvorfor:

Forskrift om brannforebygging legger til grunn at tilsyn skal være risikobasert. Risikoapplikasjonen ivaretar dette. Organisasjonen kan raskt få oversikt over bygningenes branntekniske tilstand og ut fra dette prioritere samt fordele tilsyn til den enkelte saksbehandler.

Oppsett

Systemet bygger på en mobilapplikasjon og et styringssystem kalt «backend». Vurderingene gjøres ut ifra applikasjonen og oppfølgingen med fordeling til den enkelte gjøres ut ifra backend.
Appen inneholder i tillegg en allment tilgjengelig del med lenker til det aktuelle brannvesenets hjemmeside, samt en mindre egenkontroll for bruk i eget hjem.

Fordeling -> Vurdering -> Poeng ->Handling ->Oppfølging

Fordeling – Objektet fordeles til den enkelte. Alternativ tas på plass

Vurdering – Foretas på stedet for det enkelte objektet.

Poeng – Objektene sorteres automatisk ut ifra sin poengsum.

Handling – Tilsyn eller annen oppfølging av objektet.

Oppfølging – Statistikk for de forskjellige objektene.